Bring back home all the hostages

תנאי השימוש באתר

תמצית תנאי השימוש

תמצית זו של תנאי השימוש באתר איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) נועדה לנוחיותך בלבד. היא אינה מהווים תחליף לעיון בתנאי השימוש המלאים, המוצגים מיד לאחר תמצית זו –

 • השימוש באתר האיגוד, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים הפועלים במסגרתו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולמסמכים מחייבים נוספים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותם בקפידה.
 • אתה רשאי להשתמש באתר ולהשתתף בכל פעילות של האיגוד, לרבות בקהילות המקוונות של האיגוד, בהתאם להוראות הדין בלבד ובאופן שאינו פוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו. השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות, חינוכיות ואקדמיות בלבד, ולא למטרות מסחריות.
 • השימוש באתר אינו מחייב רישום. עם זאת, השימוש באזורים ומדורים שונים באתר, וכן רישום לפעילויות שונות של האיגוד, עשוי להיות כפוף לרישום ולמסירת פרטים אישיים ומזהים.
 • האיגוד מאפשר לך לפרסם מידע ותכנים מסוימים מטעמך. עלייך להקפיד על חוקיות התכנים שאתה מפרסם. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שאתה בעל הזכויות בהם.
 • האיגוד מכבד את פרטיות המשתמשים בו, כפי שמלמדת מדיניות הפרטיות של האתר.
 • כל זכויות הקניין הרוחני ביחס לאתר הינן של האיגוד בלבד, או של צדדים שלישיים שהתירו לאיגוד את השימוש בתוכן הרלבנטי. האיגוד אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה טוען ומוסר לפרסום. כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום, אתה מאשר כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם, כי אתה רשאי למוסרם לפרסום וכן אתה מעניק רישיון שימוש בהם לאיגוד.
 • האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (""AS IS). השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. האיגוד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר.
 • אתה מתחייב לשפות את האיגוד, עובדיו, חבריו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים.
 • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר הבית של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (להלן: "האתר" ו"האיגוד" בהתאמה). האיגוד הוא עמותה רשומה שמספרה 580299543 וכתובתה ברחוב ברקת 6, ת.ד. 7210, פתח-תקווה 4951774. האתר פועל בכתובת האינטרנטwww.isoc.org.il  ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתו של האיגוד, ובכלל זה בכתובות: איגוד-האינטרנט.ישראל; כולנו.ישראל; ועוד.

השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). בנוסף, המסמכים המחייבים יחולו גם על פעילותך והשתתפותך באילו מהקהילות המקוונות, הפורומים המקצועיים ורשימות הדיוור והתפוצה של האיגוד (להלן: "הקהילות המקוונות"), בשינויים המחויבים לפי העניין.

הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך וחובותייך ביחס לשימוש באתר וההשתתפות באילו מהקהילות המקוונות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת וכי מוטלת עליך החובה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, הינך מתבקש להימנע מהשימוש באתר.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים באופן שווה, כמובן, לכל המינים.

במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio),  או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

על האיגוד והאתר בקליפת אגוז

האיגוד הוא עמותה בלתי תלויה הפועלת לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל כתשתית טכנולוגית, מחקרית, חינוכית, חברתית ועסקית. במסגרת זו, פועל האיגוד לפיתוח ולקידום שירותי תשתית חיוניים לקיומו של האינטרנט בישראל, לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל, להנחלת עקרונות של שימוש בטוח ברשת, לייצוג ישראל במסגרות בינלאומיות בעלות חשיבות לקביעת עתיד האינטרנט ועוד. כעמותה, האיגוד פועל ללא מטרת רווח ופעילותו נעשית לטובת קהילת האינטרנט הישראלית ולקידום מטרות העמותה. בין פעילויותיו בתחום שירותי התשתית, מנהל האיגוד את מרשם שמות המתחם (Domain Names Registry) תחת הסיומות הלאומיות באינטרנט של ישראל (מרחבי “.IL” ו".ישראל"(, את מחלף האינטרנט הישראלי (IIX) ועוד. מידע מקיף אודות האיגוד ותחומי פעילותו מצוי בין עמודי האתר.

האתר מספק מידע, תכנים ושירותים שונים הנוגעים לאיגוד ולתחומי פעילותו (כגון, מרשמי שמות המתחם הישראליים, מחלף האינטרנט הישראלי IIX, סוגיות של חופש הרשת, פעילות מיזמי "נטיקה" ו"בלוק", זכויות חוקתיות ברשת, ניטרליות הרשת, מענקי מחקר ועוד), המיועדים לציבור הרחב בכללותו וכן לבעלי עניין בתחומים שונים, כגון מחזיקי שמות מתחם הרשומים באיגוד, חברי העמותה, משתתפי הקהילות המקוונות ועוד.

בין היתר, תוכל למצוא באתר מידע על אודות האיגוד, בעלי תפקידים בו ומבנהו הארגוני; ניירות עמדה של האיגוד בתחומי עניין שונים; אירועים שערך האיגוד ואירועים עתידיים (ובכלל זה אפשרות רישום לאירועים כאמור); פרטים אודות מיזמי האיגוד לקהל הרחב; ערכות הדרכה בתחומים שונים; קהילות מקוונות שונות; טפסים ליצירת קשר עם האיגוד ועוד.

האתר כולל מידע רב על אודות מרשם שמות המתחם הישראלי ובכלל זה פרטים אודות רשמי שמות מתחם שהוסמכו על-ידי האיגוד, מנגנון איתור פרטים (WHOIS), החלטות מנגנון יישוב המחלוקות של האיגוד (ILDRP), החלטות הנוגעות לשמות מתחם פוגעניים ועוד. נושא רישום וניהול שמות מתחם במרשם שמות המתחם הישראלי כפוף לכללי רישום שמות המתחם הנוהגים באיגוד, וכן כללים נוספים הנלווים להם (כגון כללי מנגנון יישוב הסכסוכים של האיגוד) וכן לכל הסדר חוזי אחר הנוהג בין מחזיקי שמות מתחם לבין האיגוד או אילו מרשמיו המוסמכים. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מהוראות ההסדרים הנוספים כאמור.

לאיגוד מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר ובקהילות המקוונות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. האיגוד עשוי להציג באתר תכנים נוספים שמקורם ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים, כגון העמודים שמפעיל האיגוד באתר הרשת החברתית Facebook. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות כאמור, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של השירותים הללו (שאינם מטעמו של האיגוד ובשליטתו).

הקהילות המקוונות של האיגוד עשויות להתנהל אף הן באמצעות האתר או דרכי תקשורת מקוונות אחרות, כגון רשימות תפוצה בדוא"ל, דיונים ברשתות חברתיות כגון WhatsApp, Facebook וכד', ובפלטפורמות מקוונות נוספות לפי שיקול דעת האיגוד, המופעלות לרוב על-ידי צדדים שלישיים. השימוש בשירותיו של כל צד שלישי כאמור במסגרת פעילותך בקהילות המקוונות נעשה אף הוא על אחריותך בלבד והוא כפוף למסמכים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותם של שירותי הצד השלישי הללו (שאינם מטעמו של האיגוד ובשליטתו).

האתר כולל מידע ותכנים בתחומים שונים, לרבות תחומים מקצועיים, משפטיים או הכרוכים במומחיות כזו או אחרת. מלמען הסר ספק, מובהר כי התכנים באתר נועדו על-מנת לספק מידע כללי והכוונה בלבד. השימוש באתר ובתכנים המתפרסמים בו אינו מהווה תחליף ליעוץ, עצה, חוות דעת מקצועית/משפטית או התייעצות עם מומחה בתחום הרלבנטי, אם נדרש. בכל מקרה של ספק ביחס לצורך לקבלת חוות דעת או הכוונה מקצועית, עלייך לפנות אל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים.

האתר כולל אזורים בהם תכנים שייעודם העיקרי הוא לחברי האיגוד(חברי העמותה), בהם יתאפשר להם לעיין במסמכי העמותה (ובכלל זה פרוטוקולים שונים, דוחות כספיים ומילוליים, דוחות הגוף המבקר של העמותה ועוד), להשתתף בבחירות לוועד המנהל של האיגוד ועוד. מטעמי מדיניות של שקיפות, המסמכים פתוחים לעיון הציבור הרחב בכללותו. למען הסר ספק, אין בהוראות המסמכים המחייבים כדי לגרוע מתוקפו המחייב של תקנון האיגוד או הוראות חוק העמותות, התש"ם-1980, בכל הנוגע לחברות באיגוד והפעילות במסגרתו.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. כללים אלה יחולו גם על פעילותך בקהילות המקוונות של האיגוד. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת של האיגוד לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן)  –

 • הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים, חינוכיים ואקדמיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לסרטון וידאו באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

האיגוד לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האיגוד בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

רישום

השימוש באתר אינו כרוך ברישום. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון, רישום לחברות באיגוד, רישום לאירועים שונים שעורך האיגוד, רישום לרשימות התפוצה של האיגוד ולקהילות המקוונות, יצירת קשר עם האיגוד באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

ייתכן ובמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים או חלק מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים, או אילו מהם. רישום לקהילות המקוונות עשוי להיות מותנה באישור מקדים של המשתתפים ובתנאי סף כאלה ואחרים, בהתאם לנושא הקהילה המקוונת, אופייה, וזהות ואופי המשתתפים בה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של האיגוד.

במידה ונתבקשת למסור את הפרטים כאמור לצורך שימוש באילו משירותי האתר, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר, לסכל את השתתפותך בפעילות או בקהילה המקוונת הרצויה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

המידע שתמסור בעת הרישום וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר ובקהילות המקוונות, יישמרו על-ידי האיגוד. אין עליך חובה על-פי חוק למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא תוכל להשלים את הרישום. האיגוד לא יעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

השימוש בחלקים שונים של האתר עשוי להיות כרוך בהזנת שם משתמש וסיסמה (כפי שנבחרו על-ידך במהלך הרישום או כפי שנמסרו לך על-ידי נציגי האיגוד), שיזהו אותך בכל כניסה למדור הרלבנטי או הקהילה המקוונת. האיגוד רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

השימוש במדורי האתר המחייבים רישום ואישורך את המסמכים המחייבים, לרבות השתתפותך בקהילות המקוונות, מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהאיגוד ו/או מי מטעמו, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (הידוע בכינוי "חוק הספאם"). דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת לאיגוד במהלך ההרשמה. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לאיגוד על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח אליך האיגוד ו/או מי מטעמה.

האיגוד רשאי שלא לאפשר לך להשתמש במדורי האתר הטעונים רישום, או להפסיק את השתתפותך באילו מהקהילות המקוונות, לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האיגוד לחסום את גישתך למדורים כאמור, או לבטל את רישומך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים  –

 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באיגוד או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של האיגוד;
 • אם השתמשת באתר, בשירותיו, או באילו מתכניו, או קהילותיו, כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

תוכן גולשים באתר ובקהילות המקוונות

האיגוד רשאי, אך אינו חייב, לאפשר לך לתרום ולפרסם מידע ותכנים משלך במסגרת חלק ממדורי האתר, כגון מנגנון מקוון להצגת תגובות גולשים או במסגרת פעילותך מאילו מהקהילות המקוונות של האיגוד. תכנים כאלה יתפרסמו באזורים המיועדים לכך – בין כשלעצמם, באזורים המיועדים לתכני המשתמשים באתר, ובין ביחד עם תכנים מטעמו של האיגוד. מסירת או טעינת תכנים לפרסום כאמור אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

האיגוד מעודד את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה ומפרה באתר ובקהילותיו המקוונות, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא, רשאי האיגוד לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך הוא אינו חייב לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי האיגוד באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים, פוגעניים על פניהם, או שאינם הולמים את רוחו של האתר והקהילה הרלבנטית, ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

בעת טעינת ופרסום תכנים חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או הטעינה (Upload) כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם במסגרת האתר והקהילות המקוונות, או לטעון אליהם, את התכנים הבאים  –

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בשמו הטוב, או בפרטיותו (מבלי שניתנה הסכמתו מדעת לכך);
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות, או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, או כל תוכן שאינו הולם את רוח האתר, אופיו או מטרותיו;

האיגוד רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר, כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באיגוד או במי מטעמו, לרבות בקהילותיו המקוונות. במקרה זה, האיגוד יהיה רשאי גם למנוע ממך לפרסם ולטעון תכנים נוספים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האיגוד לפי כל דין.

החליט האיגוד לפרסם או להשתמש בתוכן שמסרת – הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו, להוסיף לו כותרות מתאימות וכיו"ב. האיגוד אינו מחויב לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך הוא רשאי לעשות כן לפי שיקול דעתו.

למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט (או לחברי הקהילה המקוונת הרלבנטית) ועשויים גם להיות מוצגים במסגרת פעילויות נוספות של האיגוד. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

האיגוד מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמו של האיגוד ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

קישורים

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי האיגוד, או מטעמו, והאיגוד אינו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת האיגוד לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האיגוד אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האיגוד איננו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והוא רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.

פרטיות

האיגוד מכבד את פרטיותך בעת השימוש באתר או באילו מהקהילות המקוונות. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים בעלי אופי מסחרי

האיגוד עשוי להציב באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי (כגון במסגרת "חלון ראווה" לאתרי מסחר אלקטרוני), לרבות תכנים שמקורם בתומכים ונותני חסות. האיגוד לא יישא בכל אחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו במסגרת האתר מטעם צדדים שלישיים. האיגוד אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי במסגרת האתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים העשויים להיות מוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. האיגוד אינו צד לכל עסקה כזו והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותו.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר משתמשי האתר) הן של האיגוד בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לאיגוד להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאיגוד או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האיגוד רשאי ועשוי להקנות רישיונות שימוש בתכנים שונים המתפרסמים באתר תחת רישיון מסוג Creative Commons, או כל רישיון שימוש אחר. היכן שיקנה האיגוד רישיון שימוש כאמור, יצוין הדבר בסמוך לתוכן הרלבנטי, לרבות מידע אודות מגבלות ותנאי הרישיון.

סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם, לרבות תומכים ונותני חסות) הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

האיגוד אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה טוען ומוסר לפרסום במסגרת האתר, או באמצעותו, או באמצעות אילו מהקהילות המקוונות. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום כאמור, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש לאיגוד כמפורט בתנאים אלה. האיגוד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האיגוד בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לאיגוד רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין אם מודפסת. רישיון זה ניתן לאיגוד ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור ('קרדיט'), תמלוגים או טובות הנאה אחרות.

האיגוד מכבד את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי נעשה שימוש ביצירתך באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את האיגוד על כך מיידית בכתב. צעדים שיינקטו על-ידי האיגוד, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיו, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותו של האיגוד, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיו, מנהליו והפועלים מכוחו או בשמו.

השימוש באתר, בקהילות המקוונות, ובכל תוכן, או שירות בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והאיגוד לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האיגוד בגין תכונות התכנים, השירותים, הקהילות המקוונות והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

האיגוד אינו מתחייב כי לתכנים שתפרסם במסגרת האתר או הקהילות המקוונות, או באמצעותם, תהיה היענות, כל והאיגוד יאפשר לך לפרסם תכנים כאמור. האיגוד אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. האיגוד לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים המתפרסמים באתר והקהילות המקוונות, או השימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. האיגוד אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, ככל ומתפרסמים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. האיגוד לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש באתר או באילו מהקהילות המקוונות הוא על אחריותך בלבד.

האיגוד אינו מתחייב ששירותי ותכני האתר, או אילו מהקהילות המקוונות, לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי האיגוד, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האיגוד או אצל מי מספקיו.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את האיגוד, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את האיגוד, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש שעשית באתר או באילו מהקהילות המקוונות.

שינויים והפסקת פעילות

האיגוד רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. בכלל זה יהיה רשאי האיגוד להוסיף, לעדכן או לבטל אילו מהקהילות המקוונות. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האיגוד בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל האיגוד יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, יפרסם האיגוד הודעה מקדימה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק האיגוד את התכנים והמידע הכלולים באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי במסמכים המחייבים

האיגוד רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים או במסמכים המחייבים בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים ו/או למסמך המחייב הרלבנטי. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר או ההשתתפות באילו מהקהילות המקוונות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז, ישראל.

המחאה

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת האיגוד בכתב ומראש. האיגוד רשאי להעביר את זכויותיו באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את התחייבויות האיגוד לפי המסמכים המחייבים.

פנה אלינו

האיגוד מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכויותיהם של משתמשי האתר והקהילות המקוונות. אם אתה סבור כי פורסם באתר או באילו מהקהילות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם [email protected].

עודכן לאחרונה: 08.06.2021

 • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.